مجوزها

شماره مجوز تولید و توزیع کیف کمکهای اولیه : ۶۶۴/۵۳۸۰۳

شماره مجوز ماسک اکسیژن : ۶۶۴/۲۳۷۹۷۸

شماره مجوز لوله نازال اکسیژن : ۶۶۴/۲۳۷۹۸۳

از وزارت بهداشت – سازمان غذا و دارو – اداره کل تجهیزات پزشکی

    سبد خرید